Regulamin

Regulamin

– 1 –

Z Dniem Przekazania Klient przekaże Usługodawcy liczbę osób, które mają prawo korzystać z Przekazanych Powierzchni, Liczba ta będzie na bieżąco aktualizowany przez Klienta i przekazywany Usługodawcy.

– 2 –

Pracownicy Klienta uprawnieni są do wejścia na teren Budynku i Biura po okazaniu i odbiciu na czytniku kontroli dostępu ważnej magnetycznej karty wejścia. W przypadku zgubienia lub innej utraty karty magnetycznej Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę wskazując numer karty oraz dane pracownika upoważnionego do korzystania z karty. Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z utratą karty oraz wydaniem nowej karty.

– 3 –

Goście i osoby przybywające do Klienta uprawnione są do wejścia na teren Budynku i Biura wyłącznie po otrzymaniu karty wejścia gościa, lub w asyście Klienta.

– 4 –

Na terenie Budynku pracownicy Klienta, jego goście i inne osoby przybywające do Klienta na żądanie pracowników ochrony lub pracowników recepcji okażą odpowiednio ważną magnetyczną kartę wejścia umożliwiającą wejście na teren Budynku, lub Biura bądź też kartę wejścia gościa.

– 5 –

Opuszczając Biuro Klient zobowiązany jest zamykać na klucz lub zgodnie z systemem kontroli dostępu drzwi oddzielające Pokoje oraz Biuro od innych powierzchni oraz okna, co ma na celu uniemożliwienie wtargnięcie przez osoby nieuprawnione. Pracownicy ochrony pełniący służbę w godzinach nocnych zobowiązani są podczas obchodu umieścić informację ostrzegawczą na drzwiach, które nie zostały zamknięte. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego zamknięcia lub nie zamknięcia Biura lub Pokoju. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania kluczy i magnetycznych kart wejścia, przekazanych Klientowi.

– 6 –

Drzwi wyjściowe na parterze Budynku powinny dać się otworzyć od środka przez cały czas, przy czym użycie oznaczonego zamka wyjścia ewakuacyjnego dozwolone jest wyłącznie w razie nagłego wypadku.

– 7 –

Klient nie będzie przechowywał, ani wnosił na teren Nieruchomości, Budynku lub Biura jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, czy niebezpiecznych, jak również nie będzie przechowywał i wnosił toksycznych płynów, chemikaliów, materiałów, substancji oraz innych niebezpiecznych materiałów, których posiadanie lub przechowywanie jest zabronione zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub polskim lub zgodnie z przepisami samorządów lokalnych.

– 8 –

Zabrania się palenia papierosów w częściach wspólnych Budynku poza miejscami do tego przeznaczonymi (palarnia) o ile miejsca takie istnieć będą w danym czasie w Budynku.

– 9 –

Zabrania się instalowania markiz, urządzeń klimatyzacyjnych oraz innych elementów i urządzeń na zewnętrznych ścianach Budynku lub zewnętrznych parapetach. Zabrania się również instalowania jakichkolwiek elementów oraz urządzeń, które wystawałyby poza ściany Budynku bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

– 10 –

Zabrania się instalowania na dachu lub zewnętrznych ścianach Biura, bądź innych częściach Budynku anten bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Antena zainstalowana bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy może zostać usunięta bez uprzedzenia w każdym czasie.

– 11 –

Zabrania się umieszczania znaków lub napisów na zewnętrznych ścianach Biura, Pokoju, oraz na jego ściankach wewnętrznych, o ile byłyby one widoczne z zewnątrz Biura lub Pokoju, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

– 12 –

Klient nie będzie instalować dodatkowych zamków lub zasuw jakiegokolwiek rodzaju w drzwiach wejściowych do Biura, Pokoju lub oknach. Ponadto, Klient, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, przekaże Usługodawcy wszystkie klucze oraz magnetyczne karty wejścia do Pokoi i Biura oraz innych pomieszczeń w Budynku oraz miejsc parkingowych, przekazane lub udostępnione w inny sposób Klientowi, a w przypadku zgubienia przez Klienta otrzymanych kluczy lub magnetycznych kart wejścia Klient zwróci Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę koszt otrzymanych kluczy oraz magnetycznych kart wejścia.

– 13 –

Klient nie będzie umieszczać w Biurze lub w innej części Budynku jakichkolwiek przedmiotów, których ciężar przekraczałby nośność podłogi, jak również nie będzie instalować, obsługiwać lub konserwować w Biurze lub innej części Budynku bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek ciężkich elementów lub urządzeń. Klient nie będzie instalować, obsługiwać, ani konserwować w Biurze lub w innej części Budynku urządzeń elektrycznych nie posiadających akceptacji ubezpieczyciela lub, które mogłyby spowodować przeciążenie sieci uniemożliwiające jej prawidłową i bezpieczną eksploatację.

– 14 –

Wszelkie Odpady Biurowe wyrzucane będą do koszy na śmieci i innych pojemników przeznaczonych w tym celu, umieszczonych na terenie Budynku lub Nieruchomości przez Usługodawcę lub właściciela Budynku. W przypadku, jeżeli działalność gospodarcza Klienta powodować będzie potrzebę wyrzucania innych odpadów niż Odpady Biurowe, lub też Odpadów Biurowych w ilościach większych niż standardowe, Klient zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości wyrzucania oraz wywożenia takich odpadów na swój koszt, po dokonaniu uprzednich odpowiednich uzgodnień z Usługodawcami.

– 15 –

Wszelkie dostawy do Biura, oraz Przekazanych Powierzchni oraz z nich będą realizowane w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto, dostawy będą realizowane w terminach i w czasie pozwalającym na niezakłócone korzystanie z Biura, Budynku, Nieruchomości przez inne podmioty. Usługodawca ma prawo określić odpowiednie zasady dostaw stanowiące uzupełnienie powyższych postanowień, które będą wiążące dla Klienta po ich przekazaniu w formie pisemnej Klienta.

– 16 –

Zabrania się zastawiania parkingów, dróg, chodników, wejść, holi, dziedzińców, westybuli, klatek schodowych i podobnych części wspólnych Biura, Budynku, Nieruchomości oraz wykorzystywania ich do celów innych niż wchodzenie i wychodzenie z Przekazanych Powierzchni bądź Biura.

– 17 –

Zabrania się parkowania samochodów oraz zezwalania na parkowanie samochodów na drogach stanowiących część Nieruchomości, lub też zastawiania ich w jakikolwiek inny sposób lub też parkowania w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

– 18 –

Zabrania się mycia samochodów na terenie Nieruchomości.

– 19 –

Klient nie będzie podejmować jakichkolwiek czynności, które utrudniałyby korzystanie z Biura lub innych pomieszczeń innym podmiotom, w szczególności Klient nie będzie powodował, ani pozwalał na powodowanie niestosownego lub rozpraszającego hałasu lub zakłócał pracy innych podmiotów, bądź osób prowadzących interesy z innymi klientami.

– 20 –

Klient będzie przestrzegać wszelkich regulaminów, przepisów, decyzji, dyrektyw lub innych wymogów właściwych władz w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Biura, Budynku, Nieruchomości.

– 21 –

Usługodawca nie będzie odpowiedzialny w stosunku do Klienta za nieprzestrzeganie lub naruszanie niniejszego Regulaminu przez innych klientów.